• Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu

  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu
  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu

  Có một sự bình yên “chữa lành” ở Mộc Châu

  Cuối năm bộn bề nhiều việc quá, hay mình tạm gác lại lên Mộc Châu ít hôm Ở đây có núi, có đất trời ôm lấy cỏ cây, một vùng đất mà bình yên đến từ những điều nhỏ nhất

  Cảm ơn ảnh xinh của bạn Lê Nguyễn Trà My trong group Check in Vietnam

  #CheckinVietnam #Huong