Vũ Thuỳ Trinh
Vũ Thuỳ Trinh

Vũ Thuỳ Trinh

@vuthuytrinh
  • Tham gia 07/2022
  • At the moment that we persuade a child, any child, to cross that threshold, that magic threshold into a library, we change their lives forever, for the better. Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.
  • 38 Following
  • 65 Followers
  • 51 Posts
  • Xem thêm bài viết