• Mỳ vằn thắn số 9 Hàng Chiếu

    Mỳ vằn thắn số 9 Hàng Chiếu
    Mỳ vằn thắn số 9 Hàng Chiếu

    Mỳ vằn thắn số 9 Hàng Chiếu

    hôm nay (30/3) mẹ mình/em đi qua thấy đông nên vào làm bát mỳ vằn thắn, ăn được 2/3 bát thì thấy MỘT CON SÂU TO ĐÙNG, báo với quán thì quán có xin lỗi.

    p/s: dù quán có xin lỗi nhưng mình/em cũng vẫn cảnh báo để ai thấy như thế là rau sạch và chấp nhận được thì tiếp tục ủng hộ, còn ai không chấp nhận được thì thôi ^^