Phạm Hoài Linh
Phạm Hoài Linh

Phạm Hoài Linh

@phamhoailinh
  • Tham gia 07/2022
  • Bạn không thể kiểm soát được việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi cửa sổ nào.
  • 51 Following
  • 40 Followers
  • 98 Posts
  • Xem thêm bài viết